تقاریظ علما و مشاهیر بر این تفسیر عظیم
61 بازدید
موضوع: تفسیر

وقتی یک محقق به تقاریظ علمای بزرگ بر این تفسیر نگاه می کند به فکر فرو می رود که با این عظمت این تفسیر که جزو گنجینه های مکتب تشیع است مهجور مانده!!!
در تقاریظ نوشته شده به نام های بزرگ تاریخ تشیع بر میخوریم.آیات عظام1.  میرزای شیرازی بزرگ2. مرحوم فاضل اردکانی3. سید محمد کاظم یزدی طباطبائی4. مرحوم فاضل اهرمی( اهرمی بوشهری)5. مرحوم آخودند خراسانیو...