مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید حسین
نام خانوادگی:نقوی
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی ، تبلیغ